Yhdistyksen säännöt

1 §
YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, JÄSENLIITTO JA –PIIRI

Yhdistyksen nimi on Tornionseudun Metsästysseura ry ja sen kotipaikka on Tornion kaupunki.
Yhdistys on perustettu v. 1937 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä ”seura”.
Seura kuuluu Lapin riistanhoitopiiri ry:een ja noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä.

2 §
SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa:
1. järkiperäistä metsästystä,
2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa,
3. metsästysampumaurheilua ja
4. kenneltoimintaa.


3 §
SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1. hankkimalla jäsenistönsä käyttöön metsästys- ja riistanhoitoalueita,
2. suorittamalla riistanhoitotöitä,
3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä,
4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta,
5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista,
6. kouluttamalla jäseniään,
7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, joita varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa,
8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa, sekä
9. järjestämällä jäsenilleen virkistystilaisuuksia.
Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


4 §
SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi esittää ja seuran kokous hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenehdokkaan tulee olla metsästäjätutkinnon suorittanut hyvämaineinen henkilö. Seura ei ota koejäseniä.
Kunniapuheenjohtajaksi seura voi kutsua hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä henkilön, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa ja toiminut seuran puheenjohtajana.
Kunniajäseneksi seuran hallitus voi nimittää henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut sen hyväksi, joko seuran hallituksessa tai muussa toiminnassa seurassa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Seuran kokous voi hallituksen esityksestä erikseen hyväksyä vapaajäseniksi henkilöitä, jotka ovat tehneet seuralle metsästyskulttuuria edistäviä palveluksia.


5 §
JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja kesäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.
Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa tilan kaiken metsästysoikeuden, voidaan vapauttaa jäsenmaksuista niin kauan, kuin em. vuokrasopimus on voimassa.
Kunniapuheenjohtaja, -jäsenet ja vapaajäsenet ovat jäsenmaksuvelvoitteistaan vapautettuja.SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §
SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka
1. laiminlyö näissä säännöissä määrättyjen maksujen suorittamisen,
2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti,
3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, ellei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä.
Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §
SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja kesäkokous heinä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää seuran hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon viimeistään 7 päivää ennen kokousta
1. sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai
2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille.


9 §
TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus,
3. Hyväksytään työjärjestys,
4. Esitetään seuran ja sen jaostojen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
6. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
7. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, kaksi (2)/vuosi,
8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, valitaan tarpeelliset jaostot, toimikunnat sekä hyväksytään uudet jäsenet hirvenmetsästysseurueisiin,
10. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruus,
11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
12. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi sekä hyväksytään uudet jäsenet,
13. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piiri- ja rotujärjestöjen kokouksiin,
14. Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat sekä
15. Keskustellaan muista mahdollisista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.


10 §
KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.


11 §
SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä seuran hallitukselle.
Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.


12 §
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouspöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.

13 §
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunnia- ja vapaajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §
SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään 3 viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen talvikokousta.


15 §
SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Ensimmäisellä ja toisella kerralla eroaa arvan perusteella kaksi hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.
Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.


16 §
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.


17 §
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.


18 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaan,
2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti,
3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuraa
4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan,
5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta,
6. vastata jäsenpiirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista,
7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot,
8. nimetä edustajat tarvittaviin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt,
9. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista,
10. pitää seuran jäsenluetteloa,
11. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta,
12. hoitaa seuran tiedotustoimintaa,
13. käsitellä jäsenhakemukset ja esittää ne seuran kokouksen hyväksyttäväksi, erottaa jäsen ja hyväksyä kunniajäsenet,
14. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt,
15. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.
16. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
17. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.


19 §
SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.


20 §
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätösten mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo-yhdistys – Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle.
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Lapin riistanhoitopiirille ja Tornion riistanhoitoyhdistys ry:lle.


21 §
MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.


Tornionseudun Metsästysseura ry.